Naše nejbližší akce

Letňák na tvrzi

dětské a dospělácké kino (26.7.2024 19:00)

Tvrz otevírá brány v 18h, v krčmě jsou připraveny tvrzové palačinky a bramboráky, točené pivko či klobása. Děti si mohou zahrát na čarostřelce s kuší, projít labyrintem, kulí srazit rytíře nebo vyzkoušet jinou z tvrzových her. Svou odvahu mohou prověřit v tajemném Pohádkovém sklepení. Zvonění kovářského kladiva o kovadlinu lze na tvrzi nejen zaslechnout, ale také si jej potěžkat a prověřit svou sílu. Vůni včelího vosku a trpělivost svíčkařky lze zažít ve svíčkárně. Od 19 hodin na špýcharu promítáme dětské představení. Po 21 hodině pod hvězdičkama ve dvoře tvrze promítáme české filmové novinky. více

PŘEHLED ŽÁDANÝCH DOTACÍ

Výčet veškerých podávaných žádostí: v listopadu 2012 : bylo zažádáno o dotaci pro zaměstnance O2 na částku 10000 Kč – dotace nám byla poskytnuta. Sdružení ji použilo na částečné zaměření tvrze a stavebně historický posudek tvrze. v lednu 2013 : byla podána žádost o podporu od ČEZ z programu Podpora regionů, na akci Středověk na tvrzi + stavba zastřešeného provizorního pódia na nádvoří tvrze – žádost nebyla podpořena 

v lednu 2013 : byla obcí podána žádost o podporu z Havarijního fondu Ministerstva kultury na statické zajištění obytné části tvrze – možná žádaná částka pro letošní rok pokryla pouze statické zajištění zdí a stropů obytné budovy tvrze, na další etapy zajištění havarijního stavu bude postupně žádáno v příštích letech. Naše žádost byla podpořena čátkou 300000 Kč + 75000 Kč tvořila povinná spoluúčast vlastníka tvrze obce). Nebovidská tvrz, o.s. se zavázalo přispět 10% spoluúčasti z d arů sponzorů na činnost sdružení a z vlastních zdrojů částkou 37500 Kč. Realizace statického zajištění obytné budovy tvrze a její provizorní zaplachtování proběhlo v červnu 2013 

v březnu 2013 : byla podána žádost o grant TPCA z programu Partnerství pro kolínsko, osa Vzájemné soužití. O dotaci jsme se ucházeli s projektem Středověk na tvrzi – zábavné rodinné odpoledne a večer v dobovém stylu na podporu tvrze. Naše žádost nebyla podpořena 

v květnu 2013: jsme prostřednictvím zaměstnace TPCA žádali o dotaci ze zaměstnaneckého programu TPCA. Žádost o příspěvek na program - ohňovou šou na Středověku na tvrzi byla úspěšná, od TPCA jsme dostali 8 000 Kč

v květnu 2013 : jsme žádali o podporu od MAS Podlipansko, Fiche 3 - Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti – vytváření a zkvalitňování podmínek pro rozvoj lidských zdrojů. Žádali jsme o vybavení sdružení pro pořádání společenských a kulturních akcí. MAS Podlipansko i SZIF naši žádost podpořili, z dotace pořídíme audio techniku a projektor pro projekci Letního kina, výhřevné koše, odpadkové koše a zastřešení pódia pro akce pořádané na tvrzi. Tento projekt byl úspěšně dokončen.

v červnu 2013: byla podána žádost o dotaci z grantu Nadace VIA - Místo kde žijeme. Žádali jsme na projekt "Vraťme náves Nebovidům", naše žádost byla podpořena. V roce 2014 tak budou mít hlubokodolští a nebovidští občané společně utvářet zcela chybějící náves v Nebovidech. Projekt bude podpořen částkou 300 000Kč + spoluúčast obce Nebovidy 20 000 Kč a Nebovidská tvrz, o.s. 10 000 Kč. První fáze projektu byla dokončena v řínu 2014 - z poskytnuté dotace, darů od sponzorů, z práce místních lidí a firem byla vybudována nová Nebovidská náves. Projekt byl úspěšně a dle plánů pro tuto jeho fázi dokončen a veškeré podklady k projektu předány nově zvolenému zastupitelstvu obce na jeho prvním zasedání.

v září 2013: jsme podali žádost o dotaci z grantu Nadace VIA - program ČSOB a ERA pro podporu regionů na opravu římsy v západním křídle tvrze a odstranění betonu v průchodu v západním křídle. Celková žádaná částka je 70 000 Kč + spoluúčast 7 000 Kč, na kterou nám přispěje obec Nebovidy. Tato žádost o dotaci byla nadací VIA podpořena, realizace akce je plánována na březen - září 2014. Tento projekt byl úspěšně dokončen v červnu  2014. Díky poskytnuté podpoře se podařilo odkrýt, prozkoumat a sanovat studnu, také jsme opravili polovinu římsy na západnm křídle tvrze.

v prosinci 2013: byla Obcí Nebovidy podána žádost o dotaci z grantu Podpory obnovy kulturních památek od Středočeského kraje. Žádáme o podporu maximální možnou částkou pro rok 2014, t.j. 500 000 Kč. Z této dotace bychom byli schopni opravit tři (z celkových 11) vazné trámy Obytné budovy Nebovidské tvrze a stropy pod nimi. Spoluúčast této dotace činí 5% a zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasilo s úhradou této spoluúčasti. - Občanské sdružení podalo žádost o dotaci od Středočeského kraje z fondu pro Podporu kutury, historických akcí a slavností. Do programu jsme se zapojili s žádostí o podporu naší největší kulturní akce Středověk na tvrzi konané 21.6.2014 na Nebovidské tvrzi. Žádaná částka je 70 000 Kč a 5% spoluúčast bude hrazena Občanským sdružením. Ani jedna z těchto žádostí nebyla Středočeským krajem podpořena.

v lednu 2014: byla obcí podána žádost o podporu z Havarijního fondu Ministerstva kultury, letos žádáme o obnovu 3 vazných trámů, stropů pod nimi a statické zajištění na obytné budově tvrze. Žádaná částka na tuto fázi projektu je 359 723 Kč, zastupiteli odsouhlasená 20% spoluúčast obce na projektu činí 89 931Kč. Zároveň s touto žádostí byla podána žádost o přidělení finančních prostředků z rezerv Havarijního fondu MK na krytinu bobrovku na celou střechu obytné budovy a klepířské prvky. MK podpořilo naši snahu o záchranu obytné budovy Nebovidské tvrze částkou 420 000Kč, spoluúčast obce celkem pro rok 2014 činí 105 000 Kč. Projekt byl dokončen a předán obci v listopadu 2014, ze získaných prostředků byly provedeny tesařské práce na téměř polovině střechy obytné budovy - 5 ti vazných trámech, opravena byla také římsa na této částo střechy.

v lednu 2014: nám bylo nabídnuto zaměstnankyní TPCA jejím prostřednictvím opakovaně podat žádost o dotaci ze zaměstnaneckého programu TPCA. Letos žádáme o částku 15 000Kč na divadelní představení pro děti, dospělé a kejklíře, který bude bavit návštěvníky akce svými kousky. Ilono, děkujeme! V únoru nám Ilča poslala výtečnou zprávu - i letos TPCA podpořilo akci Středověk na tvrzi, tentokrát částkou 8 000Kč. Děkujeme!

v březnu 2014:  členka našeho spolku podala žádost o zaměstnanecký grant  svého zaměstnavatele společnost RWE, program Compamius. Žádali jsme o příspěvek na pořízení stromové lavičky na novou nebovidskou náves. Naše žádost byla úspěšná, RWE nás podpořilo částkou 20 000 Kč. Děkujeme. Stromová lavice od Lukáš Gavlovského zdobí naši náves.

v srpnu 2014: členka našeho spolku, zaměstnankyně TPCA nám sprostředkovala žádost o grant ze zaměstnaneckého programu. Tentokrát jsme žádali o příspěvek na zeleň na nebovidské návsi - TPCA nás podpořilo částkou  10 000 Kč. Za poskytnuté finanční prostředky byly nakoupeny trvalky do terasových záhonů na návsi a v rámci veřejné brigády vysazeny.

v říjnu 2014: jsme potřetí v tomto roce a potřetí úspěšně žádali o podporu ze zaměstnaneckého grantu TPCA, tentokrát jsme byli podpořeni částkou 8 000 Kč, ze které jsme uhradili divadelní představení na akci Vánoce na tvrzi 2014. Velmi si vážíme každé podpory a pokud je opakovaná, je pro nás velkou odměnou, že můžeme být dlouhodobými partnery pro organizace a společnosti v našem regionu. Děkujeme.

v říjnu 2014:  jsme do světa, tedy k Nadaci VIA do programu SouSedíme si vyslali žádost o podporu krásného projektu - Návrat starých řemesel na Nebovidskou tvrz. Žádali jsme o podporu ve výši 100 000 Kč, která nám k naší velké radosti byla poskytnuta. Tento projekt je realizován v roce 2015 a co nám síly budou stačit, budeme se snažit jeho převážnou část realizovat do Středověku na tvrzi, tak aby si řemeslné dílny mohli užít návštěvníci tvrze již tuto sezónu. Projekt je realizován za účasti veřejnosti.

v listopadu 2015: jsme prostřednictvím příznivce a pomocníka našeho spolku - zaměstnance Chvaletické továrny - Severní energetické, v rámci programu 7 pro Vás žádali o zaměstnanecký grant, který nám byl ve výši 12. tis. korun poskytnut. Z grantu se na jaře 2015 dokončila oprava římsy západního křídla tvrze, opravilo se okno do kovárny a dokončila se oprava dveří do kovárny. Děkujeme. 

v lednu 2015: byla na základě plné moci od zastupitelstva obce podána žádost o podporu z Havarijního fondu Ministerstva kultury, jednatelkou spolku Nebovidská tvrz, z.s.. Letos žádáme o obnovu 6 vazných trámů, stropů pod nimi a statické zajištění na obytné budově tvrze. Žádaná částka na tuto fázi projektu je 540 887  Kč, zastupiteli odsouhlasená 20% spoluúčast obce na projektu. Zároveň s touto žádostí byla podána žádost o přidělení finančních prostředků z rezerv Havarijního fondu MK na pokrytí celé střechu obytné budovy a klempířské prvky na ní  ve výši 444 085 Kč, zastupitelstvo odsouhlasilo 20% spoluúčast obce v případě poskytnutí dotace. Z Havarijního fondu Ministerstva kultury dostane obec Nebovidy v roce 2015 dotaci 400.000 Kč + 20% spoluúčast obce = 500.000 KčPoskytnutá dotace bude investována do III. fáze oprav obytné budovy Nebovidské tvrze Opravy budovy poničené zatékáním a letošní aprílovou vichřicí proběhnou v posledním čtvrtletí roku 2015.

v lednu 2015:  jsme podali žádost o podporu z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko - ucházíme se o podporu projektu II. fáze Nebovidské návsi - NEBONÁVES - krajina vnitřní i vnější. Součástí tohoto projektu je položení kamenné dlažby v pergole na návsi, osvětelní fasády tvrze a osazení návsi dalším mobiliářem. TPCA žádáme o 200 000 Kč, zastupitelé obce schválili spoluúčast na tomto projektu  ve výši 20 000 Kč. V květnu jsme dostali od TPCA dobrou zprávu, náš projekt byl podpořen v plné výši. Realizace projektu započala hned v květnu položením dlažby v pergole a bude probíhat do konce roku 2015.

v dubnu 2015: byla za spolek podána žádost o podporu akce Středověk na tvrzi od Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání „Podpora kultury, historických akcí a slavností“. Žádost nebyla opakovaně podpořena, v žádostech od Středočeského kraje se nám bohužel nedaří.

v dubnu 2015:  byla naším spolkem přes obec Nebovidy jako vlastníka tvrze podána žádost od grant ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání „Podpora obnovy kulturních památek“ na projekt "Obytná část gotické tvrze Nebovidy - Oprava krovu, střechy a stropů pod nimi - IV. Etapa", na částku 500.000 Kč, povinná spoluúčast vlastníka památky, tedy obce Nebovidy, kterou zastupitelstvo před podáním žádosti o dotaci odsouhlasilo činí 5 %. Pokud bychom uspěli s touto žádostí, havarijní stav ze střechy obytné budovy by se i díky již přislíbeným prostředkům z Havarijního fondu MK podařilo odstranit. O finanční podporu od Středočeského kraje žádáme na tvrz opakovaně, zatím neúspěšně. Podpoří Středočeský kraj snahu o záchranu chátrající tvrze? Držme si palce.

leden 2016 - od Ministerstva kultury z Havarijního fondu a z Rezerv Havarijního fondu jsme dostali příslib na dotaci ve výši 400.000 Kč dotace + 101.000 Kč povinná spoluúčast obce (ve výši 20%) - celkem 501.000 Kč. Z této dotace, po pětiletém snažení spolku Nebovidská tvrz, Obytná budova tvrze dostane novou střechu, s krytinou, klempířinou. Dotaci a projekt vyhotovil (napsal a zadministroval) spolek Nebovidská tvrz, jako stavební dozor a administrátor za dotaci odpovídá Lucie Doušová, žádost o dotaci podala Obec Nebovidy, jakožto vlastník památky.

leden 2016 - na opravu Obytné budovy, tentokrát její statické zajištění, jsme o podporu žádali Středočeský kraj, fond obnovy kulturních památek, naše žádost nebyla podpořena.

leden 2016 - žádost o dotaci jsme podali i na Středočeský kraj - z programu Podpora projektů v oblasti kultury - na akci Kejkle na tvrzi. Uspěli jsme, Středočeský kraj naši akci podpoří částkou 49.000 Kč.

duben 2016 - od společnosti O2 ze zaměstnaneckého grantu, programu Pomozte své komunitě 2016, žádáme o 50.000 Kč na opravu vstupní brány do tvrze. Naše žádost byla podpořena, děkujeme. Na podzim proběhla rekonstrukce brány do tvrze.

duben 2016 - žádost o zaměstnanecký grant od ČEZ jsme podali na opravu vstupní brány a opravu oken a dveří konírny v tvrzi, žádali jsme o 30.000 Kč. Naše žádost byla zamítnuta.

červen 2016 - společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. podpoří ze zaměstnaneckého programu naši největší akci Kejkle na tvrzi částkou 8.000 Kč na kouzelnické vystoupení, děkujeme.

Od Ministerstva kultury z Havarijní fondu a z Rezerv Havarijního fondu jsme dostali dotaci ve výši 400.000 Kč dotace + 101.000 Kč povinná spoluúčast obce (ve výši 20%) - celkem 501.000 Kč. Z této dotace, po pětiletém snažení spolku Nebovidská tvrz, Obytná budova tvrze dostala novou střechu, s krytinou, klempířinou. Dotaci a projekt vyhotovil (napsal a zadministroval) spolek Nebovidská tvrz, žádost o dotaci podala Obec Nebovidy, jakožto vlastník památky.