Naše nejbližší akce

Letňáky na tvrzi

2023 (30.6.2023 18:00)

. více

O spolku Nebovidská tvrz

Jsme sdružení založené lidmi, kterým není lhostejné kde žijí. Naší hlavní snahou je zvýšit kulturní a společenský život obce a regionu. K tomu má sloužit hlavně Nebovidská tvrz. Pro její opravu do provozuschopného stavu a pro její užívání sháníme finance i pomoc. Jsme sdružení které ve svých řadách rádo přivítá všechny kdo chtějí pomáhat. Byť třeba jen svou účastí.

Cíle sdružení jsou:
záchrana Nebovidské tvrze, její oprava do provozuschopného stavu a její využití pro pořádání kulturních a společenských akcí pro obyvatele Nebovid a okolí
ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí, péče o zeleň
pořádání kulturních a společenských akcí pro stmelení obyvatel regionu
ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

Pro dosažení těchto plánů potřebujeme nejen finance ale i jakoukoliv jinou pomoc při čerpání dotací. A také pomoc při využití dalších jiných možností pro to, aby byl na tvrzi co nejdříve ostraněn havarijní stav některých částí, a následně aby se z ní stalo společenské a kulturní centrum obce a regionu. Tak aby lidem sloužila nejen jako historická památka na umění a život našich předků, ale také jako vizitka toho jak si dnes vážíme svého okolí. Děkujeme všem kteří se stanou členy sdružení i těm kteří jen pomohou.

Logo spolku a znak tvrze:
                                    

Stanovy spolku Nebovidská tvrz:

Čl. I

Název a sídlo

Nebovidská tvrz, z.s. (dále jen ”spolek”) má své sídlo v Nebovidech, na adrese Nebovidy 75, Nebovidy, 280 02.

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je záchrana, ochrana a propagace historické tvrze v Nebovidech (dále také Nebovidská tvrz), a pořádání kulturních a společenských akcí.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

postupné opravy a rekonstrukce tvrze do provozuschopného stavu a jejím využitím pro pořádání kulturních a společenských akcí pro obyvatele Nebovid a okolí,

výzkumu a vzdělávání v oblasti dějin Nebovidské tvrze a širšího regionu,

praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

organizování kampaní a petičních aktivit,

propagace aktivit spolku a osvěty v ochraně Nebovidské tvrze, kulturních i přírodních památek širšího regionu např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,

vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

poradenské a konzultační činnosti,

zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví,

vystupování jako právnické osoby oprávněné hájit zájmy Nebovidské tvrze jako kulturní památky,

realizací projektů směřujících k propagaci a popularizaci Nebovidské tvrze.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

Členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Člen spolku má právo:

účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

účastnit se jednání výboru spolku,

volit předsedu, výbor a revizora spolku,

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:

dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Členství ve spolku zaniká:

doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

úmrtím člena,

zánikem spolku,

vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen dvakrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

členská schůze,

výbor spolku,

předseda,

revizor.

 

Čl. VI

Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

volí orgány spolku (předsedu, výbor a revizora) a odvolává je,

schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

rozhoduje o zániku spolku.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud o tom rozhodne výbor spolku nebo ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději pět dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy či výboru spolku.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 tohoto článku stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. VII

Výbor spolku

Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Funkční období výboru je jeden rok.

Výbor má 3 členy volené na členské schůzi (předseda, jednatel, jednatel); členem výboru může být pouze člen spolku.

Zasedání výboru je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Schůze výboru je volně přístupná členům spolku.

Výbor:

řídí a koordinuje činnost spolku, připravuje návrh rozpočtu a změnu stanov,

zpracovává podklady pro členskou schůzi,

vede evidenci hospodaření,

připravuje a účastní se jménem spolku jednání s jinými subjekty.

Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předseda a jednatelé jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně, vždy však v souladu se stanovami spolku. O svém jednání je každý povinen informovat ostatní členy výboru nejpozději na nejbližším zasedání. Předseda a jednatelé mohou podepisovat za spolek smlouvy a veškeré další dokumenty samostatně, vždy však v souladu se stanovami spolku a s vědomím ostatních členů výboru, informovaných nejpozději na nejbližším zasedání.

 

Čl. VIII

Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Předseda je volen členskou schůzí na dobu jednoho roku. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

Předseda je povinen:

svolávat zasedání členské schůze a výboru spolku,

vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

 

Čl. IX

Revizor

Revizor spolku je jeden člen spolku; je volen členskou schůzí a jeho funkčním obdobím je jeden rok.

Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

 

Čl. X

Zásady hospodaření

Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem. Spolek je neziskovou organizací.

Zdroji majetku jsou zejména:

dary fyzických a právnických osob,

granty a projekty,

dotace státu, krajů, měst, obcí,

výnosy z majetku.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

O finančních prostředcích je vedena evidence, kterou vede výbor spolku, který odpovídá za hospodaření a každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

Spolek má zřízen bankovní účet pro zajištění transparentního účetnictví.

 

Čl. XI

Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze - se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

 

Čl. XII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

Stanovy byly projednány a schváleny na jednání členské schůze dne                    8. 2. 2015.